نکاتی برای استخدام انباردار

نکاتی برای استخدام انباردار

اینستاگرام هومن رهبری ـ مشاور و مدرس کسب و کار

اینستاگرام هومن رهبری ـ مشاور و مدرس کسب و کار

کانال تلگرام دکتر لشکربلوکی ـ شبکه استراتژیست

کانال تلگرام دکتر لشکربلوکی ـ شبکه استراتژیست

  • موفقیت یعنی اینکه جهان به خاطر تو کمی بهتر شده است ـ مایکل اِسنید

  • اگر قرار است به چیزی شک کنید، به محدودیت‌هایتان شک کنید ـ مل رابینز

  • شعله های بزرگ ناشی از جرقه‌ای کوچک است ـ دانته آلیگیری

  • چیزی که برنده ها را از بازنده ها جدا می‌کند برداشتن اولین قدم است

  • یك چیز می‌تواند همه چیز را دگرگون كند، انتخاب هدف و چسبیدن به آن

  • هر کس بتواند با امکانات محدود پیرامونش را دلپذیر سازد، یک فرد موفق محسوب می‌شود

  • اگر کار کوچکی ادامه داشته باشد بهتر از کار بزرگی است که ادامه پیدا نکند ـ پیامبر اکرم

  • بگذارید انتخاب‌هایتان از امیدهای شما سرچشمه بگیرند، نه از ترس‌هایتان ـ ماندلا

  • بزرگ فکر کن، کوچک شروع کن، و مهم تر از همه اینکه شروع کن